Els nostres àmbits d'actuació

Els serveis que podem oferir están enquadrats en l'àmbit de l'assessorament a empreses.

Som especialistes en empreses cooperatives i del tercer sector.


Assessorament a entitats

Constitució de societats cooperatives.

Constitució de societats mercantils.

Constitució d'entitats sense afany de lucre.

Fórmules de col·laboració empresarial (U.T.E., A.I.E., cooperatives, ...)

Assessorament de fusions i adquisicions.

Relacions entre societat i socis.

Contractes societaris i parasocials. 


Assessorament fiscal i tributari

Assessorament sobre la tributació de societats.

Liquidacions periòdiques d'impostos per a empreses i entitats sense afany de lucre.

Planificació fiscal per a persones físiques.

Inspeccions fiscals.

Contenciosos fiscals i recursos economicoadministratius.

Assessorament laboral

Contracte de treball.

Confecció de rebuts de salaris.

Tramitació de liquidacions a la Seguretat Social.

Tramitació de prestacions de la Seguretat Social.

Tramitació de la capitalització de les prestacions per desocupació. 

Assessorament comptable

Confecció de comptabilitats.

Plans sectorials de comptabilitat.

Assessorament per a portar la comptabilitat en la propia entitat.

Anàlisi de balanços.

Informes econòmics.

Legalització de llibres de comptabilitat en els registres corresponents.

Preparació i presentación del dipòsit dels comptes anuals.

Assessorament en gestió

Plans de viabilitat de noves empreses o noves branques d'activitat.

Anàlisi d'inversions.

Elaboració de pressupostos i control pressupostari.

Planificació i implantació de circuits administratius.

Pactes de socis i reglaments de règim intern.

Informació i tramitació de subvencions.

Assessorament a emprenedors

Assessorament per a la confecció d'estudis de mercat i plans de viabilitat.

Assessorament en l'elecció de la millor forma empresarial per a desenvolupar el negoci.

 

Cursos de Formació

Podem impartir cursos de formació sobre qualsevol àrea de la gestió empresarial.